III. Īpašuma nodošana ekspluatācijā

Nodosim ekspluatācijā Jūsu īpašumu. Saskaņa Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumos Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk – Noteikumi) noteikta būvju ekspluatācijā pieņemšanas procesuālā kārtība.

Kas nepieciešams lai māju nodotu ekspluatācijā ?

Atbilstoši MK 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 8.2. daļai, privātmājas vai dārza mājas nodošanai ekspluatācijā (2.grupa) ir jāsagatavo sekojoši dokumenti:
 • Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai (Veidlapa)
 • Būvatļauja
 • Būvprojekta izmaiņas (Ja veiktas izmaiņas)
 • Izpildmērījums, Ģeodēziskais uzmērījums
 • Kadastrālās uzmērīšanas, tehniskās inventarizācijas lieta
 • Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts
 • Tehnisko noteikumu izdevēju atzinumi
 • Aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli (Skursteņslauķa atzinums)
 • Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju (Sertificēta elektriķa atzinums)
 • Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija
 • Līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju
 • Atmežošanas dokumentus (bijušajās meža teritorijās)
 • Līgums par ārējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu apsaimniekošanu
 • Līgums par asinizācijas pakalpojumu sniegšanu (ja nav centrālās kanalizācijas pieslēgums)

Svarīgākā sadaļa - Mājas projekts:

Sākotnēji noteikti jāpārliecinās vai mājai kuru vēlaties nodot ekspluatācijā ir izstrādāts projekts - projekta dokumentācija, kas iepriekš saskaņota būvvaldē, uz kura pamata mājas īpašniekam ir izsniegta būvatļauja. Jāpārliecinās vai māja ir būvēta atbilstoši tam, kas zīmēts projektā.

Bieži māju īpašnieki būvējot izmaina iepriekš zīmēto projektā un veic izbūvi kas nav paredzēta, kā piemēram neizbūvē kādu no sienām, durvīm, ailēm, logiem vai izbūvē vairāk kā iepriekš saskaņots. Vadoties pēc LBN vai būvniecības likuma, esošais projekts ir jaizmaina, tomēr, līdzšinējā pieredze liecina, ka jautājumi par mikro izmaiņām būvniecības laikā ir ļoti diskutabli un tie ir runājami ar būvvaldes inspektoru. Nereti inspektori piever acis, tik pat bieži pieprasa būvniecības projekta izmaiņas. Globāli izmainot projektu jārrēķinās, ka mājas nodošanas ekspluatācijā izmaksas var krietni mainīties, jo jāpiesaista arhitekts, kas izmainīs Jūsu esošo mājas projektu.

Nav bijis izstrādāts mājas projekts ?

Izstrādājot mājas projektu arhitektam tiek noteikti noteikumi no būvvaldes, valsts un pašvaldību iestādēm u.c., attiecīgi pēc kurām vadoties var izstrādāt projektu kas ir atbilstošs visiem saistošajiem noteikumiem un pasūtītāja vēlmēm. Brīdī, kad māja ir uzcelta bez projekta - ir maza iespējamība, ka būvniecības laikā būvētājs ievērojis vispārējos saistošos noteikumus, būvniecības likumu un lbn, jo pavisam vienkārši, viņam nav bijis pamata tos pieprasīt būvvaldei un citām institūcijām. Sākotnēji tiek izskatīti iepriekš minētie jautājumi un tiek meklēts risinājums it visā, lai patvaļīgo būvniecību novērstu. Protams mājas īpašniekiem jārēķinās, ka zīmējot mājas projektu pēc fakta, tas divkārt palielinās vidējā mājas projekta izmaksas.

Būvatļauja / mājas inventarizācijas lieta:

Svarīgi būtu apzināties vai mājai pēc būvniecības darbu pabeigšanas, Valsts zemes dienestā ir izdota inventarizācijas lieta.

Nereti būvniecības laikā Valsts zemes dienests ir veicis telpu mērījumus, tādējādi, izdodot inventarizācijas lietu, jeb kadastrālo uzmērīšanas lietu "nepabeigtai celtniecībai", lietderīgi ir atcerēties, ka būvniecības laikā veiktie mērījumi var atšķirties no "gala varianta", kas ir mājas nodošanas ekspluatācijā laikā, līdz ar to būvvaldes pieprasa aktuālu inventarizācijas lietu.

Saskaņojot ieceres dokumentāciju būvvaldē, uz tās pamata mājas īpašniekam ir izdota būvatļauja. Pārliecinieties vai būvatļauja ir aktīva brīdī kad dodaties uz Valsts zemes dienestu pieprasīt jaunu inventarizācijas lietu, bez tās diemžēl zemes dienests "ārā nekustēsies".

Izpildmērījums, jeb topogrāfija, mājas nodošanai ekspluatācijā.

Nereti māju īpašnieki šo prasību no būvvaldes akceptē ar iepriekš izstrādāto topogrāfisko plānu, mājas projektēšanas laikā, tomēr, būvaldes inspektoram ir jāpārliecinās,  ka māja ir izbūvēta tur kur paredzēts un citus svarīgus jautājumus, tādējādi, šis dokuments neatiecas uz konkrēto prasību un nav aizstājams ar projektēšanas laikā veikto uzmērījumu. Dārza, dzīvojamās mājas, citu būvju nodošanai ekspluatācijā, viens no būvvaldes instrumentiem - būves pieņemšanai ekspluatācijā, ir aktuāla topogrāfija, kas veikta pēc būvniecības darbiem. Būvvaldes inspektors pārskatot aktuālo topogrāfisko plānu var redzēt visu, kas atrodas Jūsu pagalmā, tas ir, dzīvojamo māju, piebūves, citas būves (būvju horizontālās un vertikālās novietnes), sarkanās līnijas, žogu un pazemes komunikācijas. Ieteikums māju īpašniekiem, izvēlēties mērnieku ar kuru iespējams ir noslēgt officiālu līgumu, tādējādi, nodrošinoties ar to, ka darbs tiks padarīts arī ja būvvalde pieprasīs papildināt topogrāfiju, pēc tās pirmreizējās iesniegšanas.

Sertificēta skursteņslauķa atzinums.

Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts.

Lai būvvaldes inspektors pārliecinātos par mājas gatavību ekspluatācijai, viena no dokumentu kopu sastāvdaļām ir skursteņslauķa atzinums ( Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts ).Atzinuma ietvaros, amata meistars veic apkures ierīces, iekārtas, dūmvada vai dabīgās ventilācijas pārbaudi, zīmējot grafiskos attēlus, attiecīgi norādot uz to gatavību ekspluatācijai vai tieši pretēji.

Sertificēta elektriķa atzinums.

Kam jāpievērš uzmanība pirms speciālista ierašanās ?
Mājas nodošanas ekspluatācijā izmaksu samazināšanas ietvaros, būtu vēlams pārliecināties vai esat izbūvējis līdz galam elektroinstalācijās mājā.
Pārliecinieties vai slēdži un kontaktligzdas ir sasktrūvētas, vai sadales skapji ir pabeigti un vai ir vismaz Jums saprotama sadales skapja shēma.
Privātmājas, dārza mājas vai citu būvju nodošanai ekspluatācijā, elektroinstalācijas pārbaudes tiek veiktas, saskaņā ar elektroinstalācijas un ugunsdrošības noteikumiem.
Elektriķis pārbaudes laikā veiks, izolācijas pretestības mērījumus, zemējuma pretestības mērījumus, fāze - nulle mērījumus, termomērijumus u.c.

Energoefektivitātes pagaidu sertifikāts.

Kas jāzin par energosertifikāciju ?
Likums ir noteicis divus sertifikāta veidus:
Ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kas attiecināms uz esošajām ēkām, ar derīguma termiņu uz 10 gadiem.
Ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kas attiecināms uz jaunbūvēm un būvēm pēc rekonstrukcijas, ar derīguma termiņu uz 3 gadiem.
Mājas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas tiks veikts mājas nodošanas ekspluatācijā, ciklā, ir dokuments, kurā norādīta ēkas energoefektivitāte un tās klase, ietverot pielikumus ar ieteikumiem, kas ļauj īpašniekam uzlabot pasākumu rentabilitāti.